MooiZeelst, een levende buurt voor iedereen

de historie is aangeleverd door de belangenvereniging en wordt nog aangevuld met gebeurtenissen / anekdotes

 1. PPBS op 14-12-2017

 • De sessie verloopt moeizaam en wordt regelmatig onderbroken omdat blijkt dat de Randvoorwaarden telkens leidend dienen te zijn en inspraak niet getolereerd wordt.

 • Na enig wirwar gingen de Randvoorwaarden van tafel en zijn er afspraken gemaakt.

 • Uitkomsten van de sessie zou voor eind december in globale schetsen weergegeven worden 1. Gesprek met Ballast Nedam (Gerdy Kraus) en gemeente (Githa Buytels) d.d. 18-1-2018 en 6-2-2018

 • Situatie uitgelegd: Schetsen komen niet voor eind december en voldoen totaal niet aan de afgesproken punten van de PPBS; PPBS op 3 februari is daardoor vervallen. 1. Brief van de Belangenvereniging aan college B&W d.d. 27-2-2018

 • Gezien de onverenigbaarheid van de Randvoorwaarden en de wensen van de omwonenden is een tweede VE sessie niet zinvol. Wensen, dus geen eisen, van de omwonenden:

 • Behoud van het karakter van de bestaande wijk

 • Bij voorkeur vrije kavels

 • Geen verkeersafwikkeling via het Gareel

 • Ruime kavels

 • Maximaal 30 kavels

 • Een groenstrook van 20 meter langs de bestaande wijk

 • Ruime groenvoorzieningen 1. Brief van de gemeente d.d. 20-6-2018 aan de belangenvereniging

 • Gemeente houdt vast aan de randvoorwaarden 1 t/m 4 en 6, waardoor de punten 5, 7 en 8 “zo maar“ zijn vervallen?

 • De gemeente vindt het wel zinvol om in samenspraak het proces te doorlopen? 1. Brief van de Belangenvereniging aan de leden van de raad d.d. 23-8-2018

 • Verzoek om ingezette proces stil te leggen en ruimte en vrijheid te bieden om samen met ons een plan te ontwikkelen. De Randvoorwaarden sluiten niet aan bij de wensen van de bewoners zoals dat door de gemeente gesuggereerd wordt in de Adviesnota 09.224. 1. Brief van de Belangenvereniging aan de leden van de raad d.d. 28-8-2018

 • Samenvatting communicatie met de gemeente over Slot Oost sinds 1980

 • Haal Raadsbesluit van tafel

 • Maak van gebied een parkachtige groenstrook

 • Voor aanleg groenstrook verkoop 10 tot 15 bouwkavels

 • Financiële verantwoording in de grondexploitatie onttrekt zich aan onze waarneming 1. Raadsavond d.d. 04-09-2018

 • De Raad vraagt om over het dossier Slot Oost bijgepraat te worden. Er komt overleg met het College. 1. Brief van de gemeente d.d. 21-9-2018

 • De Raad heeft verzocht te reageren op onze brieven van 23 en 28 augustus (het blijkt dus dat het totaal niet in de Raad besproken is; de politieke partijen weten van niets)

 • B&W gaan onverminderd door met de planvorming. 1. Brief van de Belangenvereniging aan de leden van de raad d.d. 3-10-2018

 • Opnieuw beroep van de belangenvereniging om het Raadsbesluit van 2009 de randvoorwaarden in te trekken. De belangenvereniging doet nogmaals een beroep op de gemeente om in overleg te komen, rekening houdend met ieders belangen, en daardoor een voor alle partijen acceptabele oplossing bereiken. Wij hebben geen reactie mogen ontvangen. 1. Uitnodiging van Ballast Nedam en gemeente voor een presentatie van een aantal voorstellen, ontwikkeld door Kokon Architectuur & Stedenbouw op 22-10-2018

 • Er werden 3 schetsen van 55 tot 62 woningen gepresenteerd en de ontsluiting via de bestaande straatjes van het Gareel. Geen enkele inbreng van omwonenden en van de belangenvereniging was in de schetsen terug te vinden

.

 1. Brief van de belangenvereniging d.d. 4-11-2019

 • WOB verzoek om de onleesbaar gemaakte passages van de intentieovereenkomst inzichtelijk te maken: bouwvolume van de afspraak en grondwaarde van het project. Wordt niet gehonoreerd, waardoor het onmogelijk is onze Europeesrechtelijke juridische positie in kaart te brengen.

Brief aan wethouder van de Looij d.d. 03-12-2019

 • N.a.v. de presentatie op 31 oktober 2019, waarbij een stedenbouwkundig schetsmodel getoond werd (zie ook pagina downloads!) reageerde de belangenvereniging met een drietal hoofdpunten, waar de omwonenden zich niet in kunnen vinden. Deze zijn:

 • De nieuw te bouwen woningen dienen ontsloten te worden via de Zoom en niet zoals in het schetsmodel is aangegeven via een te smal straatje van het Gareel naar de Kruisstraat.

 • De groenstrook of te wel de groene vinger, zoals deze in de Randvoorwaarden genoemd wordt, is in het schetsmodel niet terug te vinden. De omwonenden stellen voor, conform de Randvoorwaarden, deze tussen de bestaande eindwoningen en de te bouwen vrije sector woningen aan te brengen.

 • Wederom wordt een schetsmodel van 59 woningen gepresenteerd. De omwonenden zouden het zeer op prijs stellen dat u opdracht geeft tot het maken van een schetsmodel met ca. 40 woningen conform de randvoorwaarden.

 • Om de wethouder behulpzaam te zijn hebben we een schets bijgevoegd, die meer bij de wensen van de omwonenden aansluit, waarbij onder meer het autoverkeer onder het fietspad naar de Zoom ontsloten wordt. Wij zijn graag bereid om met u in overleg te treden om zodoende een oplossing voor de planinvulling Slot Oost te creëren.

 • Namens alle omwonenden doen wij nogmaals een dringend beroep op u om de ontsluiting via de woonstraten, zoals vermeld in de Randvoorwaarden uit 2009, los te laten voor nieuw te maken stedenbouwkundige schetsontwerpen.

 

 1. Brief van de gemeente d.d. 19-12-2019

 • Reactie op onze brief van 03-12-2019. De gemeente en /of Ballast Nedam kijken naar alle reacties en als een reactie tot verbetering leidt, dan zal dit verwerkt worden. Dus niets! Onderhoud met de Hr. van de Looij is niet gewenst. 1. Brief aan de gemeente d.d. 30-07-2020

 • WOB verzoek: kenbaar maken van de vervolgovereenkomst met Ballast Nedam inzake de woningbouwontwikkeling Slot Oost. 1. Brief van de gemeente d.d. 25-08-2020

 • Bijlage bij de vervolgovereenkomst. Belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Vervallen van de voorgaande overeenkomsten met bijlagen en het vervallen artikel 4.1.g van de Allonge die bij de eerste Intentieovereenkomst ontwikkeling Slot Oost hoort: het rekenen op de instemming van omwonenden en goedkeuring van Partijen. Deze stap is het bewust buiten spel zetten van alle omwonenden en de belangenvereniging. Deze hebben nu geen stem meer! Dat blijkt ook uit het nieuwe plan dat de gemeente middels een brief d.d. 08-06-2021 bekend maakte.